Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους (ΑΒ)=l=4m και μάζας 60kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων παραλλήλων δυνάμεων μέτρων F1=60Ν και F2=50Ν, οι οποίες σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία θ (ημθ=0,8 ), όπως στο σχήμα, όπου (ΑΚ)=1m και (ΑΛ)=3,2m.
i)  Να βρεθεί η ροπή (κατεύθυνση και μέτρο) κάθε  δύναμη ως προς το άκρο Α της ράβδου, καθώς και η συνολική ροπή των δυνάμεων ως προς Α.
ii)  Να υπολογιστούν οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις των σημείων Κ και Λ (σημεία εφαρμογής των δύο δυνάμεων) τη χρονική στιγμή t1=1,2s.
iii) Αν τη χρονική στιγμή t2=3s πάψει να ασκείται  στη ράβδο η δύναμη F2, ποια η επιτάχυνση του σημείου Κ, αμέσως μετά (τη στιγμή t2+);
iv) Ερώτημα μόνο για Καθηγητές: Να βρεθεί η κεντρομόλος επιτάχυνση του σημείου Κ την παραπάνω στιγμή (t2+).
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο σε αυτή άξονα που περνά από το μέσον της Ι= (1/12)ml2.

Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Η περίοδος σε μια κύλιση

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μάζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει).

i) Αν ο κύλινδρος ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή τη χρονική στιγμή t11=1s, πόσο χρόνο διαρκεί η  2η περιστροφή του  (διάρκεια της 2ης περιόδου);
ii)  Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F.
iii) Να βρεθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στον κύλινδρο, καθώς και την επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της, τη χρονική στιγμή t1.
iv)  Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σημείου Α, στο άκρο μιας αρχικά οριζόντιας ακτίνας, στη διάρκεια της 2ης περιστροφής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ mR2.
Η περίοδος σε μια κύλιση

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Ένας ακόμη κύλινδρος εν γωνία...


Ένας ομογενής κύλινδρος, ακτίνας R=0,5m και μάζας 32kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8,  όπως στο διπλανό σχήμα. Ένας άνθρωπος τυλίγει γύρω του ένα αβαρές νήμα και τραβώντας το, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο διεύθυνση γωνία θ όπου ημθ=0,6, ασκεί στο κύλινδρο δύναμη F της μορφής F=10t (μονάδες στο S.Ι.).
i) Να εξετάσετε αν ο κύλινδρος θα ισορροπεί ή όχι και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του τη χρονική στιγμή t1=5s.
ii) Να υπολογίσετε τη ροπή κάθε δύναμης ως προς:
α) Το κέντρο Ο, 
β) το σημείο Α επαφής του κυλίνδρου με τον τοίχο.
iii) Υποστηρίζει κάποιος ότι κάποια στιγμή ο κύλινδρος θα εγκαταλείψει το οριζόντιο επίπεδο. Μπορεί να συμβεί αυτό και αν ναι, ποια στιγμή θα συμβεί;
Δίνεται g=10m/s2.
ή


Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Κύλινδρος εν γωνία

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 20kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, όπως στο διπλανό σχήμα. Τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F της μορφής F=3t (μονάδες στο S.Ι.). Παρατηρούμε ότι το άκρο Α του νήματος αρχίζει να κινείται προς τα πάνω  τη χρονική στιγμή t1. Δίνεται ότι ο κύλινδρος εμφανίζει τόσο με το οριζόντιο επίπεδο, όσο και με τον κατακόρυφο τοίχο, συντελεστές τριβής μ=μs=0,5, ενώ g=10m/s2.
i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κύλινδρο τις χρονικές στιγμές:
α) t0=0  και β) t2 =10s.
ii) Αν τη στιγμή t2=10s ο κύλινδρος δέχεται από τον τοίχο οριζόντια δύναμη μέτρου Ν2=25Ν, να υπολογίστε την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο.
iii) Να υπολογιστεί η χρονική στιγμή  που ο κύλινδρος θα αρχίσει να περιστρέφεται.
ή

Κύλινδρος εν γωνία…


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Η δοκός και το αντίβαρο


Η ομογενής δοκός ΑΒ μήκους l=2m και βάρους w=200Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με το μη λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου ημθ=0,6. Το άκρο Β είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος, το οποίο αφού περάσει από τροχαλία, στο άλλο του άκρο έχει δεθεί σαν αντίβαρο ένα σώμα Σ βάρους w1=160Ν, το οποίο στηρίζεται στο ίδιο επίπεδο. Και τα δυο τμήματα του νήματος είναι κατακόρυφα.
i)  Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκεί το επίπεδο στη δοκό και στο σώμα Σ.
ii) Τοποθετούμε ένα δεύτερο σώμα Σ1, βάρους w2=100Ν, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο, πάνω στη  δοκό σε ένα σημείο Γ, το οποίο απέχει απόσταση x=(ΓΑ)=0,5m από το άκρο Α, το οποίο ισορροπεί, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της δοκού.
α) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ του Σ1 και της δοκού για την παραπάνω ισορροπία;
β) Να βρείτε ξανά τις  δυνάμεις που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο σε δοκό και αντίβαρο Σ.
iii) Ποια είναι η μέγιστη απόσταση (ΔΑ) από το άκρο Α της δοκού, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε το σώμα Σ1, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της  δοκού;
iv) Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ1 και της δοκού ήταν μ=0,5 και αφήσουμε το σώμα Σ1 στην παραπάνω θέση Δ, να υπολογίσετε την τριβή που ασκείται στη δοκό από το οριζόντιο επίπεδο και η οποία εξασφαλίζει την ισορροπία της.

Η δοκός και το αντίβαρο


Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να κλείνεται αεροστεγώς. Σε βάθος h=5m από την επιφάνεια της δεξαμενής υπάρχει μια μικρή οπή εμβαδού Α=2cm2, η οποία κλείνεται με μια τάπα, η οποία μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Για την ισορροπία της τάπας και την μη εκροή νερού από την οπή, απαιτείται η άσκηση οριζόντιας δύναμης F, όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F, αν η πίεση στο δωμάτιο είναι ίση με την ατμοσφαιρική pατ=105Ρα.
ii) Αυξάνουμε την πίεση στο εσωτερικό του δωματίου στην τιμή p1=1,5∙105Ν/m2. Πόση οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκούμε στην τάπα για την ισορροπία της;
iii) Ανοίγουμε το δωμάτιο οπότε η πίεση στο εσωτερικό του, γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική. Αφαιρούμε την τάπα. Ποια η ταχύτητα εκροής, μόλις αποκατασταθεί μόνιμη ροή;
iv) Κλείνουμε ξανά την οπή, κλείνουμε και το δωμάτιο και αυξάνουμε την πίεση στο εσωτερικό του στην τιμή p2=1,18∙105Ρα. Στη συνέχεια αφαιρούμε την τάπα. Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από την οπή.
v) Ανοίγουμε το δωμάτιο και συνδέουμε ένα μικρό σωλήνα στην οπή, ο οποίος μεταφέρει νερό σε ένα μεγάλο δοχείο όπως  στο σχήμα. Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής τη στιγμή που το νερό έχει ανέβει στο δοχείο σε ύψος y=1,8m.

Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, οι ροές μόνιμες, ενώ g=10m/s2.

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων


Από μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού, πρόκειται να γεμίσουμε δύο όμοια δοχεία (1) και (2), κυλινδρικού σχήματος και ύψους 2y. Για το γέμισμα χρησιμοποιούμε δυο όμοια λάστιχα-σωλήνες διατομής Α1, τα οποία συνδέονται κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής σε βάθος 4y, από την επιφάνειά της. Κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του πρώτου δοχείου, προσέχουμε κάθε στιγμή το άκρο του σωλήνα-λάστιχου να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του νερού, ενώ στο δεύτερο δοχείο ο σωλήνας καταλήγει στον πυθμένα του δοχείου. Για τις θέσεις του σχήματος, όπου το ύψος του νερού στα δοχεία είναι y:
i) Αν η ταχύτητα εκροής στο (1) δοχείο είναι υ1 και η αντίστοιχη ταχύτητα στο (2) δοχείο υ2, ισχύει:
α) υ1 < υ2,    β)  υ1 = υ2,   γ) υ1 > υ2.
ii) Αν το εμβαδόν της βάσης των δοχείων είναι Α, τότε για τις  δύο παροχές ισχύει:
α) Π11∙υ1 και Π2=Α∙υ2.
β) Π11∙υ1 και Π21∙υ2.
γ) Π1=Α∙υ1 και Π2=Α∙υ2.
Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό, καθώς και οι ροές μόνιμες και στρωτές και στις δύο περιπτώσεις.
ή

 Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων
 Ξανά το γέμισμα δύο δοχείωνΠαρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ένα αυτοκίνητο κινείται.

1
Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα προς τα  δεξιά σε οριζόντιο δρόμο και στο σχήμα βλέπουμε τον ένα τροχό του.
i) Αν η ταχύτητα του σημείου Α, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας του, κατευθύνεται στο ψηλότερο σημείο Β του τροχού, τότε:
α) Ο τροχός κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)
β) Ο τροχός ολισθαίνει.
ii) Το σημείο Γ μιας οριζόντιας ακτίνας του παραπάνω τροχού έχει επιτάχυνση, όπως στο διπλανό σχήμα. Τότε το αυτοκίνητο:
α) Κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.
β) Επιταχύνεται.
γ) φρενάρει.
iii) Στη διάρκεια μιας άλλης κίνησης, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο επιταχύνεται αυξάνοντας την ταχύτητά του. Στη διάρκεια αυτή, το σημείο Δ μιας κατακόρυφης ακτίνας του τροχού, έχει επιτάχυνση η οποία κατευθύνεται στο κέντρο Ο του τροχού, όπως στο σχήμα. Ο τροχός του αυτοκινήτου:
α) Κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)
β) Ολισθαίνει.
γ) σπινάρει.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Για καλύτερη ευκρίνεια στα δύο τελευταία σχήματα, ο τροχός σχεδιάστηκε ως ένας δίσκος…
Ένα αυτοκίνητο κινείται.