Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ένας δακτύλιος σε δύο επίπεδα


Από έναν συμπαγή και ομογενή δίσκο ακτίνας R, αφαιρoύμε το ομόκεντρο τμήμα του ακτίνας R1, οπότε προκύπτει ένας δακτύλιος μάζας m=8kg. H ροπή αδράνειας του δακτυλίου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό του, δίνεται από την εξίσωση Ιcm=λmR2. Γύρω από το δακτύλιο αυτό τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και τον τοποθετούμε σε οριζόντιο επίπεδο Α με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,05. Κάποια στιγμή t0=0, τραβάμε το άκρο Κ του νήματος, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=1,8Ν με αποτέλεσμα ο δακτύλιος να κυλίεται.
Τη στιγμή t1=2s ο δακτύλιος, αφού έχει μετατοπισθεί κατά x1=0,5m, περνά σε ένα δεύτερο λείο επίπεδο Β, ενώ συνεχίζεται η εξάσκηση της δύναμης F. Να βρεθούν:
i)  Η ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο του δακτυλίου τη στιγμή t1.
ii)  Η ροπή αδράνειας του δακτυλίου, ως προς τον άξονα περιστροφής του, καθώς και η τριβή που ασκείται στο δακτύλιο.
iii) H ταχύτητα του σημείου επαφής του δακτυλίου με το επίπεδο Β τη στιγμή t2, καθώς και η ταχύτητα του άκρου Κ του νήματος, την ίδια στιγμή.
iv) Η μέγιστη δύναμη F, που θα μπορούσε να ασκηθεί μέσω του νήματος στον κύλινδρο, χωρίς αυτός να ολισθήσει στο επίπεδο Α.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Ένας δακτύλιος σε  δύο επίπεδαΤετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός Ξανθόπουλου 2018Στο σχήμα 1 δίνεται γράφημα ενός μεγάλου φράγματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή του φράγματος είναι ίσο με H=75m και θεωρείται σταθερό, ενώ η υψομετρική διαφορά
μεταξύ του σημείου εισόδου και του σημείου εξόδου στον αγωγό είναι ίση με h=50m. Το νερό στο φράγμα θεωρείται ιδανικό ρευστό και έχει πυκνότητα ρ=1000kg/m3, η επιτάχυνση της βαρύτητας δίνεται g=10m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με Patm=105Pa. Η διατομή του αγωγού στην έξοδο του νερού είναι ίση με Αο=1m2, ενώ στο σημείο σύνδεσης δεξαμενής – αγωγού, η διατομή του αγωγού είναι ίση με Α1.
1. Να βρεθεί η μάζα του νερού που εξέρχεται από τον αγωγό σε χρόνο t=1min.

Δείτε τα θέματα Φυσικής για τις τρεις τάξεις Λυκείου:

Ένας κύλινδρος σε  δύο επίπεδα

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 100kg και ακτίνας R=0,5m, ηρεμεί στο σημείο Ο ενός οριζοντίου επιπέδου Α, απέχοντας απόσταση d1=5m από το σημείο Μ, όπου το επίπεδο Α δίνει τη θέση του σε ένα δεύτερο λείο οριζόντιο Β. Σε μια στιγμή ασκείται στο κέντρο Κ του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει) και τη στιγμή t1=5s να φτάνει στο σημείο Μ.
i)  Να εξηγήσετε γιατί το επίπεδο Α δεν είναι λείο.
ii)  Να υπολογίσετε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, καθώς και την ταχύτητα του κυλίνδρου τη στιγμή t1.
iii) Θα συνεχιστεί η κύλιση και κατά την κίνησή του στο επίπεδο Β; Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την απάντησή σας.
iv) Να βρείτε πόσο απέχει από την αρχική του θέση, το κέντρο Κ του κυλίνδρου, τη στιγμή t2=10s.
v) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της γωνιακής ταχύτητας και της ταχύτητας του κέντρου Κ, σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του (οριζόντιος άξονας που ενώνει τα κέντρα των βάσεών του) Ι= ½ mR2.
ή

Ένας κύλινδρος σε  δύο επίπεδαΣάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους (ΑΒ)=l=4m και μάζας 60kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων παραλλήλων δυνάμεων μέτρων F1=60Ν και F2=50Ν, οι οποίες σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία θ (ημθ=0,8 ), όπως στο σχήμα, όπου (ΑΚ)=1m και (ΑΛ)=3,2m.
i)  Να βρεθεί η ροπή (κατεύθυνση και μέτρο) κάθε  δύναμη ως προς το άκρο Α της ράβδου, καθώς και η συνολική ροπή των δυνάμεων ως προς Α.
ii)  Να υπολογιστούν οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις των σημείων Κ και Λ (σημεία εφαρμογής των δύο δυνάμεων) τη χρονική στιγμή t1=1,2s.
iii) Αν τη χρονική στιγμή t2=3s πάψει να ασκείται  στη ράβδο η δύναμη F2, ποια η επιτάχυνση του σημείου Κ, αμέσως μετά (τη στιγμή t2+);
iv) Ερώτημα μόνο για Καθηγητές: Να βρεθεί η κεντρομόλος επιτάχυνση του σημείου Κ την παραπάνω στιγμή (t2+).
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο σε αυτή άξονα που περνά από το μέσον της Ι= (1/12)ml2.

Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Η περίοδος σε μια κύλιση

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μάζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει).

i) Αν ο κύλινδρος ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή τη χρονική στιγμή t11=1s, πόσο χρόνο διαρκεί η  2η περιστροφή του  (διάρκεια της 2ης περιόδου);
ii)  Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F.
iii) Να βρεθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στον κύλινδρο, καθώς και την επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της, τη χρονική στιγμή t1.
iv)  Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σημείου Α, στο άκρο μιας αρχικά οριζόντιας ακτίνας, στη διάρκεια της 2ης περιστροφής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ mR2.
Η περίοδος σε μια κύλιση

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Ένας ακόμη κύλινδρος εν γωνία...


Ένας ομογενής κύλινδρος, ακτίνας R=0,5m και μάζας 32kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8,  όπως στο διπλανό σχήμα. Ένας άνθρωπος τυλίγει γύρω του ένα αβαρές νήμα και τραβώντας το, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο διεύθυνση γωνία θ όπου ημθ=0,6, ασκεί στο κύλινδρο δύναμη F της μορφής F=10t (μονάδες στο S.Ι.).
i) Να εξετάσετε αν ο κύλινδρος θα ισορροπεί ή όχι και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του τη χρονική στιγμή t1=5s.
ii) Να υπολογίσετε τη ροπή κάθε δύναμης ως προς:
α) Το κέντρο Ο, 
β) το σημείο Α επαφής του κυλίνδρου με τον τοίχο.
iii) Υποστηρίζει κάποιος ότι κάποια στιγμή ο κύλινδρος θα εγκαταλείψει το οριζόντιο επίπεδο. Μπορεί να συμβεί αυτό και αν ναι, ποια στιγμή θα συμβεί;
Δίνεται g=10m/s2.
ή


Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Κύλινδρος εν γωνία

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 20kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, όπως στο διπλανό σχήμα. Τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F της μορφής F=3t (μονάδες στο S.Ι.). Παρατηρούμε ότι το άκρο Α του νήματος αρχίζει να κινείται προς τα πάνω  τη χρονική στιγμή t1. Δίνεται ότι ο κύλινδρος εμφανίζει τόσο με το οριζόντιο επίπεδο, όσο και με τον κατακόρυφο τοίχο, συντελεστές τριβής μ=μs=0,5, ενώ g=10m/s2.
i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κύλινδρο τις χρονικές στιγμές:
α) t0=0  και β) t2 =10s.
ii) Αν τη στιγμή t2=10s ο κύλινδρος δέχεται από τον τοίχο οριζόντια δύναμη μέτρου Ν2=25Ν, να υπολογίστε την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο.
iii) Να υπολογιστεί η χρονική στιγμή  που ο κύλινδρος θα αρχίσει να περιστρέφεται.
ή

Κύλινδρος εν γωνία…


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Η δοκός και το αντίβαρο


Η ομογενής δοκός ΑΒ μήκους l=2m και βάρους w=200Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με το μη λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου ημθ=0,6. Το άκρο Β είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος, το οποίο αφού περάσει από τροχαλία, στο άλλο του άκρο έχει δεθεί σαν αντίβαρο ένα σώμα Σ βάρους w1=160Ν, το οποίο στηρίζεται στο ίδιο επίπεδο. Και τα δυο τμήματα του νήματος είναι κατακόρυφα.
i)  Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκεί το επίπεδο στη δοκό και στο σώμα Σ.
ii) Τοποθετούμε ένα δεύτερο σώμα Σ1, βάρους w2=100Ν, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο, πάνω στη  δοκό σε ένα σημείο Γ, το οποίο απέχει απόσταση x=(ΓΑ)=0,5m από το άκρο Α, το οποίο ισορροπεί, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της δοκού.
α) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ του Σ1 και της δοκού για την παραπάνω ισορροπία;
β) Να βρείτε ξανά τις  δυνάμεις που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο σε δοκό και αντίβαρο Σ.
iii) Ποια είναι η μέγιστη απόσταση (ΔΑ) από το άκρο Α της δοκού, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε το σώμα Σ1, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της  δοκού;
iv) Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ1 και της δοκού ήταν μ=0,5 και αφήσουμε το σώμα Σ1 στην παραπάνω θέση Δ, να υπολογίσετε την τριβή που ασκείται στη δοκό από το οριζόντιο επίπεδο και η οποία εξασφαλίζει την ισορροπία της.

Η δοκός και το αντίβαρο